Privacybeleid en disclaimer

Privacybeleid `Leonards massagepraktijk`

Uw privacy
“Leonards massagepraktijk” is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk is. Daarom wil ik u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop “Leonards massagepraktijk” persoonsgegevens verwerkt van zijn klanten.
Uiteraard worden persoonsgegevens van klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt “Leonards massagepraktijk” zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.
Identiteit
Leonards massagepraktijk is een eenmanszaak met als doel dienstverlening aan particulieren en bedrijven.
Gegevensverwerking
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de eigenaar van de eenmanszaak
“Leonards massagepraktijk” in Drachten.
Waarvoor verwerk ik uw persoonsgegevens
Persoonsgegevens van u:
Wanneer u contact zoekt met “Leonards massagepraktijk”. Dit contact kan telefonisch zijn, maar onder contact versta ik ook het gebruik van mijn emailadres.
De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie met klanten voor het maken van afspraken, lichamelijke klachten en de behandeling.
Van de klanten van `Leonards massagepraktijk` worden alleen onderstaande gegevens opgeslagen:
Voornaam of voorletters, achternaam, adres gegevens, telefoonnummer, email adressen en lichamelijke klachten en de behandeling.
Uw gegevens worden opgeslagen in een eigen archief.
Bewaartermijn persoonsgegevens
Klantgegevens worden uit het archief verwijderd zodra er gedurende twee jaar geen contact meer met een klant is geweest. Verwijdering van de klantgegevens kan ook eerder plaats vinden als duidelijk is dat de klant geen opdrachten zal verstrekken.
Gebruik van persoonsgegevens door derden
“Leonards massagepraktijk” laat geen enkel gebruik van persoonsgegevens toe door derden, ook niet voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.
Gebruik van cookies
“Leonards massagepraktijk” maakt geen gebruik van cookies. Er worden geen gegevens van website bezoekers vastgelegd.
Website van “Leonards massagepraktijk” en andere websites
Op de website van “Leonards massagepraktijk” treft u geen links aan naar andere websites.
Wijzigingen
De “Leonards massagepraktijk” behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookie beleid. Indien de “Leonards massagepraktijk” een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop “Leonards massagepraktijk” uw persoonsgegevens verwerkt, dan zal ik dit kenbaar maken via een berichtgeving op mijn website.

 

Disclaimer

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Leonardsmassagepraktijk met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Leonardsmassagepraktijk niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Leonardsmassagepraktijk garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Leonardsmassagepraktijk via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Leonardsmassagepraktijk wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Wijzigingen
Leonardsmassagepraktijk behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

24-05-2018